Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień W Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.wotu.pl/

Dane teleadresowe

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
tel: 48 58 301 29 57
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez ITenter
Data publikacji strony internetowej: 2016.06.11.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.10.28.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Skróty klawiszowe – nawigacja za pomocą klawiatury jest ograniczona. brak możliwości technicznych do implementacji rozwiązania, wiąże się to z przebudową strony
 • Brak wyszukiwarki – brak możliwości technicznych do implementacji rozwiązania, wiąże się to z przebudową strony
Udogodnienia dostępne na stronie:
 • Strona umożliwia zmianę wielkości czcionki, ustawienia kontrastu.
 • Czytnik ekranu
 • Pliki do pobrania mają jasno określony rozmiar i rozszerzenie
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych
 • Strona w 99.84% spełnia wymagania poprawnych znaczników według portalu http://checkers.eiii.eu
 • Mapa strony w formacie XML

Aplikacja mobilna

 • brak

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.29.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez ITenter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
 1. W ośrodku wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  • Dyrektora
 2. Dyrektor Ośrodka przyjmuje skargi i wnioski we wtorki od godz 11:00 do 13:00 lub w terminie dogodnym dla składającego w godzinach pomiędzy 8:00 do 20:00 po wcześniejszym uzgodnieniem z Dyrektorem
 3. Skargi i wnioski mogę być wnoszone pisemnie, za pomocą, poczty elektronicznej, a także ustnie.
 4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków
 5. Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwa oraz adresu wnoszącego-anonimy
 6. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki
  • Liczba porządkowa,
  • Data wpływy skargi/wniosku,
  • Adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  • Informacja na temat, czego dotyczy skarga,wniosek,
  • Data załatwienia,
Kwaflikowanie skarg i wniosków
 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje,
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków,
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
 4. Skargi/wnioski anonimowe pozostają bez rozpoznania
Rozpatrywania skarg i wniosków
 1. Skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
  • Oryginał skargi/wniosku
  • Materiały pomocnicze w trakcje wyjaśniania skargi/wniosku,
  • Odpowiedź do wnoszącego skargę, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  • Inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga
 3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie Ośrodka
 4. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki
Dane osoby kontaktowej
 • Justyna Rozbicka - Stanisławska
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 58 320 29 57
 • .

Dostępność Architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk
 1. Do budynku można dojechać od strony ul. Zakopiańskiej – dojazd główny i ul. Kartuskiej – dojazd dodatkowy. Budynek posiada dwa wejścia : wejście główne i wejście na oddziały. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, przeznaczonego dla gości, znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 3. Budynek jest parterowy, obiekt dostępny jest dla osób na wózkach.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
WOTU w Gdańsku - Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie Smażyno 9, 84-217 Szemud
 1. Budynek posiada dwa wejścia : wejście główne i wejście boczne. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, przeznaczonego dla gości, znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Budynek jest cztero kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna.
 3. Obiekt dostępny jest dla osób na wózkach wyłącznie na poziomie parteru.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I/LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 37, 80-141 Gdańsk
 • nr telefonu: 58 301 51 32
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)