BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku w czasie pandemii koronawirusa, jest w pełni przygotowany do wypełniania swojej misji.  

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku wykonuje świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, hazardu, narkotyków, ich rodzin, osobami współuzależnionymi, osobami DDA oraz osobami doznającymi przemocy. WOTU w Gdańsku funkcjonuje w systemie Centrum Leczenia Uzależnień w takich formach jak: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; poradnia leczenia uzależnień (Program Leczenia Substytucyjnego); całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu; całodobowy oddział leczenia uzależnień od alkoholu oraz dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu. Komórki lecznicze WOTU Gdańsku zlokalizowane są w trzech miejscach udzielania świadczeń w Gdańsku na Zakopiańskiej, na ul. Srebrniki 9 we Wrzeszczu (Program Leczenia Substytucyjnego) oraz w Smażynie k/Wejherowa (oddziały całodobowe).

Działalność lecznicza WOTU w Gdańsku to: działania diagnostyczne w zakresie alkoholizmu, narkomanii, zaburzeń nawyków i popędów, programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających narkotyków oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów; programy psychoterapii uzależnień; programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używa­nia narkotyków przez osoby bliskie, indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin oraz indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin a także działania konsultacyjno-edukacyjne.

W Ośrodku pracuje 46 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, 3 specjalistów psychiatrów,
8 pielęgniarek.

Poza działalnością leczniczą WOTU w Gdańsku monitoruje funkcjonowanie placówek leczenia uzależnienia
od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjo­narnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie woje­wództwa; ocenia jakość świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależniony­mi od alkoholu udzielanych na terenie województwa pomorskiego, opiniuje wojewódzkie strategie i plany w zakresie zdrowia publicznego; udziela konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki lecznicze, prowadzi działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków
i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu
i narkotyków na terenie województwa pomorskiego oraz inicjuje i realizuje działania podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach a także ściśle współprace z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii,  wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej oraz innymi podmiotami w zakresie lecznictwa terapii uzależnień.

 

 

Jacek Sękiewicz

Dyrektor WOTU w Gdańsku

 

data publikacji: dnia 10 kwietnia 2020r.